My my My my
 
 
 
 
 
 


7th/8th Grade Jamboree
             
  Field 1 Field 2 Field 3 Field 4 Pool 1 Pool 2 Field 1 Turf
1:00 7 V 8 9 V 10 1 V 2 3 V 4 1 Carmel 11 Yorktown
Field 2 Football
1:25 5 V 6 17 V 18 19 V 20 11 V 12 2 Stamford White 12 New Fairfield 8  
1:50 13 V 14 15 V 16 7 V 10 8 V 9 3 Doc's NYC Silver 13 Stamford Blue
Field 3 Inside Track
2:15 1 V 5 3 V 6 2 V 4 17 V 20 4 New Fairfield 7/8 14 Fox Lane
Field 4 Outside Track
2:40 18 V 19 11 V 15 13 V 16 12 V 14 5 Somers White 15 Briarcliff  
3:05 3 V 2 1 V 4 7 V 9 5 V 10 6 Hilcrest 16Doc'sNYC Gold  
3:30 11 V 14 13 V 12 6 V 8 17 V 19 7 Suffern 17 Pelham  
3:55 15 V 20 16 V 18 6 V 10 3 V 5 8 West Hartford 18 Brewster  
4:20 16 V 4 7 V 20 9 V 2 8 V 1 9 Greeley 19 Somers Red  
4:45 18 V 12 17 V 14 13 V 15 19 V 11 10 Doc's NYC Blue 20 Brooklyn