My my My my
 
 
 
 
 
 
  Field 1 Field 2 Field 3 Field 4   Pool 1 Pool 2 Field 1 Turf
8:00 1 V 2 3 V 4 5 V 6     1 Carmel   Field 2 Football
8:30 7 V 8 9 V 10 11 V 12     2 Stamford White   Field 3 inside track
9:00 3 V 5 1 V 4 2 V 6     3 Clarkstown White   Field 4 Outside track
9:30 7 V 10 11 V 9 8 V 12     4 Brewster    
10:00 4 V 6 1 V 3 2 V 5     5 Pelham 7    
10:30 10 V 12 7 V 9 8 V 11     6 Iona    
11:00 4 V 5 2 V 3 1 V 6     7 Clarkstown Red    
11:30 10 V 11 8 V 9 7 V 12     8 Pelham 8    
            9 Stamford Blue    
            10 Brooklyn    
            11 Putnam Valley    
            12 North Rockland