My my My my
 
 
 
 
 
 
  Field 1 Field 2 Field 3 Field 4 Field 5 Pool 1 Pool 2 Field 1 Turf
1:00 1 V 2 3 V 4 5 V 6 7 V 8 9 V 10 1 Pawling 11 Yorktown Field 2 Football
1:30 11 V 12 13 V 14 15 V 16 17 V 18   2 Millbrook 12 Mahopac Field 3 inside track
2:00 3 V 5 1 V 6 7 V 9 8 V 10 2 V 4 3 Clarkstown 5 13 Greeley Field 4 Outside track
2:30 13 V 15 11 V 16 12 V 17 14 V 18   4 westlake 14 Putnam Valley Field 5 HS Baseball
3:00 6 V 7 8 V 9 4 V 10 2 V 5 1 V 3 5 Stamford white 15 Stamford Blue  
3:30 16 V 17 18 V 12 11 V 13 15 V 14   6 Brooklyn 16 Gotham  
4:00 4 V 8 1 V 9 10 V 6 2 V 3 7 V 5 7 Harrison 17 North Salem  
4:30 14 V 11 13 V 12 16 V 18 17 V 15   8 Doc's NYC Gold 18 Wappingers  
            9 Orangetown    
            10 Brewster